Specjalizacje


PRAWO RODZINNE
Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw o:
 • rozwód, separację oraz podział majątku wspólnego
 • alimenty
 • kontakty z dzieckiem, ustalenie miejsca pobytu dziecka, a także władzę rodzicielską
PRAWO KARNE I KARNE SKARBOWE
Naszym klientom oferujemy kompleksową pomoc w sprawach karnych, karnych skarbowych oraz w zagadnieniach dotyczących wykonania kary. Specjalizujemy się także w dochodzeniu obowiązku naprawienia szkody w procesie karnym. W ramach naszych usług:
 • bronimy w sprawach dotyczących przestępstw: komunikacyjnych, kradzieży, rozboju, oszustwa, pobicia, spowodowanie uszczerbku na zdrowiu, łapownictwa, płatnej protekcji, fałszerstwa, poświadczenia nieprawdy, a także we wszelkich sprawach dotyczących przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstw narkotykowych oraz czynów popełnianych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
 • oferujemy wsparcie ofiarom przestępstw występując w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego (oskarżyciela posiłkowego) w procesie karnym
 • prowadzimy postępowania o warunkowe przedterminowe zwolnienie, odroczenie wykonania kary, przerwę w karze, zatarcie skazania oraz postępowania związane z Europejskim Nakazem Aresztowania (ENA)
 • bronimy w sprawach przestępstw i wykroczeń skarbowych przeciwko obowiązkom podatkowym i celnym, obrotowi dewizowemu oraz organizacji gier hazardowych
 • reprezentujemy osoby dochodzące od Skarbu Państwa roszczeń związanych z niesłusznym skazaniem lub tymczasowym aresztowaniem
NIERUCHOMOŚCI
Zajmujemy się projektami dotyczącymi nieruchomości i prawa budowlanego, a w szczególności:
 • reprezentujemy w sprawach o zasiedzenie i zniesienie współwłasności
 • doradzamy w zakresie zawarcia i wykonania umów deweloperskich, najmu i dzierżawy w tym również powierzchni komercyjnej
 • oferujemy pomoc w sprawach dotyczących eksmisji, służebności (w tym służebności przesyłu) i ochrony własności
ODSZKODOWANIA
Oferujemy pomoc prawną poszkodowanym w dochodzeniu odszkodowania i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz śmierć osoby najbliższej. W ramach naszych usług prowadzimy sprawy odszkodowawcze wynikające przede wszystkim z:
 • wypadków komunikacyjnych
 • błędów w sztuce medycznej
 • zdarzeń losowych (zalań, pożarów)
 • wypadków przy pracy
POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNE
Oferujemy pomoc prawną osobom przeciwko którym toczy się postępowanie dyscyplinarne, w szczególności na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o izbach lekarskich .
PRAWO UMÓW
Nasz Zespół posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie umów cywilnoprawnych. Nasze usługi w tym zakresie to:
 • sporządzanie projektów i negocjacja umów
 • doradztwo w trakcie wykonywania i rozwiązywania umowy
 • dochodzenie roszczeń z tytułu niewłaściwego wykonania umowy
PRAWO SPÓŁEK
Świadczymy kompleksowe doradztwo prawne na rzecz spółek oraz osób prowadzących działalność gospodarczą. Specjalizujemy się w:
 • bieżącej obsłudze korporacyjnej przedsiębiorców i spółek, w tym spółek notowanych na GPW w Warszawie
 • zakładaniu spółek osobowych i kapitałowych, a także fundacji i stowarzyszeń
 • przekształcaniu i likwidacji spółek
PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
W zakresie usług dotyczących prawa własności intelektualnej zapewniamy:
 • reprezentację w postępowaniach dotyczących znaków towarowych, wzornictwa przemysłowego i patentów
 • doradztwo w zakresie praw autorskich i prawie własności przemysłowej
 • pomoc w zwalczaniu naruszeń praw własności intelektualnej oraz czynów nieuczciwej konkurencji
SPADKI
Świadczone przez nas doradztwo obejmuje prawo spadkowe. W tym zakresie przeprowadzamy sprawy o:
 • stwierdzenie nabycia spadku z ustawy oraz testamentu
 • dział spadku
 • zachowek
TRANSPORT
Specjalizujemy się w obsłudze firm transportowych i spedycyjnych. Nasze usługi obejmują przede wszystkim:
 • reprezentację w sprawach o roszczenia związane z umowami przewozu i spedycji
 • reprezentację przed Inspekcją Transportu Drogowego
Współpracujemy z wiodąca Kancelarią prawniczą, świadcząca podobne usługi na terenie Litwy.
UBEZPIECZENIA
Doradzamy polskim i zagranicznym ubezpieczycielom w zakresie:
 • windykacji zaległej składki ubezpieczeniowej
 • postępowań regresowych związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem OC oraz ubezpieczeniami dobrowolnymi
 • sądowej likwidacji szkód osobowych i majątkowych
WYPADKI KOMUNIKACYJNE
Świadczymy kompleksowe doradztwo prawne w zakresie wypadków komunikacyjnych, w tym w szczególności:
 • bronimy oskarżonych o przestępstwa spowodowania katastrofy komunikacyjnej, wypadku komunikacyjnego oraz prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości lub odurzenia
 • bronimy obwinionych w sprawach o wykroczenia drogowe
 • doradzamy pokrzywdzonym przestępstwem komunikacyjnym w procesie karnym
logo
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3, lok. 38
15-094 Białystok
biuro@adwrp.pl

Anna Jaczun
+48 602 662 551


Szymon Jaczun
+48 509 942 903