Aktualności

Dnia 01.01.2013 r. weszło w życie część zmian w podatku od towarów i usług (VAT). Zmiany dotyczą zarówno przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług jak i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. Zmianie ulegają również zasady dotyczące faktur wystawianych przez małych podatników stosujących kasową metodę rozliczeń, oraz w zakresie fakturowania. Zmieniono także zasady stosowania tzw. ulgi na złe długi, które pozwolą na korzystanie z tej instytucji w uproszczony sposób. Zmienił się też zakres zwolnień od ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Stosowne regulacje w tym zakresie zawiera rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.
Ważne jest także to, iż część nowych regulacji wchodzi w życie 01 kwietnia 2013 r. oraz 01 stycznia 2014 r.

Dnia 15.01.2013 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 09.11.2012 r. o umorzeniu należności (tzw. składek ZUS) powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność. Ustawa ta umożliwia umorzenie nieopłaconych składek na własne ubezpieczenia (tzw. składki ZUS) w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.

Wniosek będą mogły złożyć osoby, które podlegały w okresie od 01.01.1999 r. do 28.02.2009 r. obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, działalności twórczej lub artystycznej, bądź działalności w zakresie wolnego zawodu, albo jako wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej.

Uprawnieni do złożenia takiego wniosku będą także spadkobiercy i osoby trzecie wobec których ZUS wydał decyzje o przeniesieniu odpowiedzialności za zobowiązania płatnika z tytułu nieopłaconych przez niego składek na jego własne ubezpieczenia za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.

Umorzeniu będą podlegać:

-  składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, za okres od 01.01.1999 r. do 28.02.2009 r. za osoby obowiązkowo podlegające tym ubezpieczeniom z tytułu prowadzonej działalności,

-  składki na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy za okres, za który zostaną umorzone składki na ubezpieczenia społeczne,

-  odsetki za zwłokę naliczone od składek podlegających umorzeniu,

-  opłata prolongacyjna, opłata dodatkowa, koszty upomnienia oraz koszty egzekucyjne naliczone od należności podlegających umorzeniu.

Aby uzyskać umorzenie koniecznym jest spełnienie kilku warunków określonych w ustawie. Wnioski o umorzenie można składać w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 15.01.2013 r.

Dnia 01.01.2014 r. wejdzie w życie tzw. Patent Europejski. Europejscy wynalazcy będą wreszcie mogli skorzystać z jednolitej ochrony patentowej. Po 30 latach rozważań nad stworzeniem wspólnego systemu patentowego, przyjęta 11.12.2012 r. przez Parlament propozycja zmniejszy koszty uzyskania patentu o 80%, zwiększając jego konkurencyjność wobec patentów amerykańskich i japońskich. Posłowie zadbali o zmniejszenie kosztów uzyskania patentu przez drobnych przedsiębiorców wprowadzając do propozycji poprawki, które odpowiadają ich potrzebom.

W trzech głosowaniach posłowie poparli pakiet patentowy, w skład którego wchodzą projekty ustanawiające jednolity system ochrony patentowej, zasady rozstrzygania sporów oraz tłumaczeń.

Nowy system będzie tańszy i bardziej efektywny niż obecnie obowiązujące zasady ochrony wynalazków zgłaszanych przez osoby fizyczne i firmy. Wspólny system zapewni ochronę w 25 krajach UE, zmniejszając jej koszty dla wynalazców oraz zwiększając ich konkurencyjność. Po wdrożeniu systemu średni koszt uzyskania ochrony patentowej spadnie z obecnych 36 tys. euro do 4725 euro (dane Komisji Europejskiej).Każdy wynalazca będzie mógł zgłosić wniosek do Europejskiego Urzędu Patentowego o objęcie jego wynalazku ochroną w 25 państwach należących do systemu. Wnioski należy składać w jednym z trzech języków - angielskim, francuskim lub niemieckim, albo należy załączyć tłumaczenie na któryś z tych języków.

Dzięki zapisom wprowadzonym do tekstu przez Parlament Europejski koszty tłumaczeń będą w pełni zwracane małym i średnim przedsiębiorcom, organizacjom non-profit, uniwersytetom oraz publicznym placówkom badawczym. Również opłaty za odnowienie ochrony zostaną skalkulowane tak, aby uwzględnić możliwości małych firm.

Porozumienie ustanawiające trybunał patentowy wejdzie w życie 1 stycznia 2014 roku lub po tym, jak ratyfikuje je co najmniej 13 państw stron porozumienia, pod warunkiem, że wśród nich znajdą się Wielka Brytania, Francja i Niemcy. Pozostałe dwa projekty legislacyjne wejdą w życie 1 stycznia 2014 roku lub z chwila wejścia w życie porozumienia międzynarodowego. Do systemu nie przystąpią Hiszpania i Włochy, choć będą mogły to zrobić w dowolnym momencie.
źródło: www.europarl.europa.eu

Dnia 5 października 2012 r. Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin podpisał rozporządzenie w sprawie likwidacji (zniesienia) niektórych sądów rejonowych. Z dniem 1 stycznia 2013 roku 79 sądów rejonowych o limicie etatów do 9 sędziów włącznie zostanie przekształconych w wydziały zamiejscowe (cywilny, karny, rodzinny i nieletnich oraz ksiąg wieczystych) sąsiednich sądów.

Po wprowadzeniu reformy w praktyce zmieni się tylko nazwa - sąd w miejscowości x, będzie teraz wydziałem zamiejscowym, większego sądu rejonowego. Nadal w tym samym miejscu obywatele będą mogli załatwić swoje sprawy, bez konieczności udania się do innego miasta. Rozporządzenie zakłada zniesienie m.in. następujących sądów rejonowychw pobliżu Białegostoku (w nawiasie wskazana została liczba etatów sędziowskich wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. oraz sąd rejonowy obejmujący obszar likwidowanej jednostki):


W obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Łomży:

 1. Sąd Rejonowy w Grajewie (7 sędziów, Sąd Rejonowy w Łomży),
 2. Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem (6 sędziów, Sąd Rejonowy w Zambrowie).

W obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Suwałkach:

 1. Sąd Rejonowy w Sejnach (4 sędziów, Sąd Rejonowy w Augustowie).

Dnia 4 września 2012 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.
Od tej pory strażnicy miejscy mogą karać mandatem za trzymanie psa na łańcuchu krótszym niż 3 metry, za nabywanie zwierząt domowych na targowiskach, poza miejscem ich hodowli, oraz co jest nowością za złe oznakowanie dróg wewnętrznych. Ukarane tak mogą zostać także osoby, które nie zapewniły zwierzęciu domowemu ochrony przed zimnem, upałem lub dostępu do odpowiedniej karmy czy stałego dostępu do wody.

Dnia 13.09.2012 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Poz. 1015, opublikowano jednolity tekst Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Stanowi on załącznik do Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Dnia 03.05.2012 r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, kóra m.in. zmienia treść art. 300 § 2 Kodeksu karnego, wprowadzając karalność niszczenia komorniczych znaków zajęcia.

Niszczenie znaków zajęcia komorniczego będzie podlegać karze do 5 lat pozbawienia wolności. Zmiana ta ma za zadanie utrudnić nierzetelnym dłużnikom wyzbywanie się majątku zajętego w postępowaniu egzekucyjnym.

Od 31 marca 2012 roku nie uniknie się tzw. podatku Belki, co de facto stanowi o likwidacji lokat z dzienną kapitalizacją odsetek.
Spowodowane to zostało zmianą zasad zaokrąglania podstawy opodatkowania oraz kwot podatku pobieranych od tych przychodów tj. zaokrąglanie następuje w górę do pełnych groszy (art. 63 Ordynacji podatkowej). Wyklucza to możliwość uniknięcia zapłaty podatku.
Dnia 31.03.2012 r. weszły w życie znowelizowane przepisy Ordynacji podatkowej wprowadzone Ustawą z dnia 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej.

NSA uchwałą z dnia 27.02.2012 r., sygn. akt II FPS 4/11 orzekł, że garaż, który stanowi przedmiot odrębnej własności, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości według stawki podatku przewidzianej dla tzw. "budynków lub ich części pozostałych".

NSA uznał, że lokal użytkowy, który jest objęty odrębnym prawem własności, jest opodatkowany według stawek właściwych dla tzw. budynków lub ich części pozostałych, a nie budynków mieszkalnych. Dotyczy to sytuacji, gdy garaże są przedmiotem odrębnej własności i zgodnie z przeznaczeniem mogą być wykorzystywane na cele inne niż mieszkalne.

Natomiast, kiedy garaż jest kupowany razem z mieszkaniem i jest objęty jedną księgą wieczystą, wówczas nie może być odrębnego opodatkowania, podobnie jak w sytuacji, gdy garaż stanowi część budynku mieszkalnego.

11 lutego 2012 r. weszły w życie zmiany w ubezpieczeniach obowiązkowych posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC) tj. przepisy zmieniające ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zawierają one regulacje pro konsumenckie, w szczególności w odniesieniu do obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych.
Przy czym nowe regulacje mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od 11 lutego 2012 r., a gdy umowa ubezpieczenia została zawarta przed dniem 11 lutego 2012 r., do umowy takiej będą miały zastosowanie przepisy dotychczasowe.

Na podstawie nowych regulacji:

 • w przypadku sprzedaży pojazdu, zawarta przez dotychczasowego posiadacza umowa ubezpieczenia OC komunikacyjnego, będzie rozwiązywała się z ostatnim dniem okresu, na jaki została zawarta,
 • posiadacz pojazdu mechanicznego w przypadku „podwójnego ubezpieczenia” będzie miał możliwość wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC, która na skutek działania automatyzmu odnowienia została przedłużona,
 • zawartą umowę ubezpieczenia OC będzie można wypowiedzieć składając oświadczenie agentowi danego zakładu ubezpieczeń,
 • zostanie wprowadzona zasada tzw. stempla pocztowego, zgodnie z którą w przypadku nadania oświadczenia o wypowiedzeniu lub odstąpieniu od umowy ubezpieczenia obowiązkowego, przesyłką listową, za chwilę jego złożenia będzie uważana data nadania oświadczenia w polskiej placówce pocztowej,
 • obie strony umowy ubezpieczenia obowiązkowego będą mogły wykorzystywać również formę elektroniczną przy składaniu zawiadomień i oświadczeń wynikających z umowy ubezpieczenia,
 • zakłady ubezpieczeń zostaną zobowiązane do odpowiednio wczesnego (14 dni przed końcem okresu ubezpieczenia) przesyłania ubezpieczającym informacji o ubezpieczeniu na kolejny okres ubezpieczenia i jego warunkach,
 • zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia będzie przysługiwał także w przypadku wystąpienia w okresie ubezpieczenia szkody,
 • w przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia składka będzie zwracana niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia np. wypowiedzenia umowy ubezpieczenia,
 • składka będzie zwracana za każdy niewykorzystany dzień ochrony ubezpieczeniowej,
 • poszkodowani i uprawnieni uzyskają łatwiejszy dostęp do informacji i dokumentów dotyczących likwidacji szkody znajdujących się w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

NSA wyrokiem z 12.10.2011 r., sygn akt II FSK 733/10, publ. orzeczenia.nsa.gov.pl orzekł, że garaż stanowiący część budynku mieszkalnego podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości z zastosowaniem preferencyjnej stawki  podatkowej przewidzianej dla części budynków mieszkalnych, a nie dla części pozostałych.
NSA pokreslił, iż wykorzystywanie garażu, jako części budynku mieszkalnego, wiąże się z mieszkaniową funkcją budynku i znajdujących się w nim lokali mieszkalnych w ten sposób, że pomaga zaspokajać potrzeby mieszkaniowe osób, które w budynku tym realizują swoje cele i potrzeby mieszkaniowe.

16 listopada 2011 weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, wprowadzająca zmiany m.in. w zakresie eksmisji, gdzie sprawców przemocy w rodzinie z wyrokiem o eksmisję z domu rodzinnego – będzie można skierować do noclegowni.

23 października 2011 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, która powołuje do życia zapis windykacyjny. Spadkodawca skutecznie będzie mógł przesądzić o sposobie podziału spadku. Zapisobiorca nabędzie przedmiot zapisu już w chwili śmierci testatora, bez konieczności podejmowania dodatkowych działań. Posługiwanie się zapisem windykacyjnym ograniczone zostało tylko do testamentów sporządzonych w formie aktu notarialnego.

W dniu 11.10.2011 r. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę nowelizującą Kodeks postępowania cywilnego. Jedna z ważniejszych zmian polega na zniesieniu postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych. Wedle nowych przepisów spory między przedsiębiorcami będą prowadzone w oparciu o reguły, jakie obowiązują w zwykłych sprawach cywilnych. Tym samym wyeliminowana zostanie zasada prekluzji dowodów.

Dnia 6 czerwca 2011 r. weszły w życie przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości przepisy, dotyczące karania za stalking, czyli uporczywe nękanie.

logo
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3, lok. 38
15-094 Białystok
biuro@adwrp.pl

Anna Jaczun
+48 602 662 551


Szymon Jaczun
+48 509 942 903